GIẢI PHÁP ÂM THANH CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌCMAG6000 IP PA Sound Solution Of Campus


 


Mt trường đi hc rng 1.000 mu Anh áp dng h thng phát sóng mng IP vi mng cc b hin có đ tiết kim đu tư và xây dng nhanh. Nó có th h tr s lượng vùng không gii hn và các vùng và nhóm có th được kết hp tùy ý. Nó có th được t chc li bt c lúc nào mà không cn ni dây b sung khi có thay đi trong các lp. H thng phát sóng ch yếu thc hin phát nhc nn, phát sóng dch v và phát sóng khn cp đến các lp hc, hành lang, văn phòng, sân chơi ngoài tri và nhng nơi khác. Nó không ch có th đt được qun lý toàn vùng và kim soát vùng vi thi gian phát nhc nn thông minh và ni dung qun lý hàng ngày mà còn nhn ra điu khin t xa trng thái hot đng ca tng thiết b điu khin chính qua thiết b đu cui thông qua máy tính. Vic phát nhc nn có th to ra môi trường hc tp và làm vic thoi mái cho trường đi hc, dch v truyn phát có th cung cp cho khách truy cp thông tin nhanh chóng và thun tin, và phát sóng khn cp có th cung cp báo đng ging nói cn thiết trong các tình hung quan trng như ha hon và đng đt.

 

Features

Chuông báo thi gian, phát sóng điu khin ph, phát biu t xa, phát nhc nn, ging nói khn cp

System Diagram:


 

Functions can be realized as follows:

1. Regular music ring (the bell ring and music playing):

H thng có th được lp trình 24 gi mt ngày theo nhiu b đim thi gian, vi chc năng phát t đng vòng nhc nhân bn, nhc cho các bài tp gia các lp và chương trình radio. Nhng tiếng chuông khác nhau, nhng bn nhc được chơi trong gi gii lao và nhng bn nhc dành cho l chào c, nhng bài tp gia các lp và bài tp mt có th được thiết lp mi ngày đ làm phong phú thêm cuc sng sinh viên trong khuôn viên trường. Lch trình có th được điu chnh t đng cho mùa xuân và mùa thu, và các tùy chn cu hình đc bit được cung cp cho nhng ngày mưa và ngày l.

2. Sub-control broadcasting station for students and teachers (to broadcast and promote events):

Nó có th được s dng đ phát sóng và qung bá trong trường hc. Công khai và báo cáo các hot đng chính ca trường, phn ánh đy đ cuc sng trong khuôn viên trường và phát huy đy đ vai trò ca dư lun. Nó hot đng như mt cây cu liên kết các báo cáo tin tc trường hc và các báo cáo thi s trong và ngoài nước.

Da trên nhu cu ca trường, nó s công khai và báo cáo mt s hot đng quan trng, đng thi t chc các cuc phng vn và báo cáo tin tc toàn din v các cuc hp quan trng và các s kin ln ca trường. Nó có th t chc các hot đng văn hóa và th thao ln ca trường đ làm phong phú đi sng ngoi khóa ca giáo viên và hc sinh, và ci thin kiến thc văn hóa trong khuôn viên trường.

3. Remote speech from the leadership office:

Vi chc năng điu khin và phân trang t xa, nhà lãnh đo có th tiết l thông tin qun lý v trường hc trong văn phòng ca mình; trm phân trang t xa có th được s dng đ phát bài phát biu ti bt kỳ đim, khu vc hoc toàn b khu vc trong khuôn viên trường.

4. Real-time program broadcasting:

H thng phát sóng trong khuôn viên trường được trang b nhiu ngun âm thanh chương trình, như CD, máy nghe nhc MP3, radio k thut s và các thiết b ngun âm thanh chương trình khác. Nó không ch có th nhn ra vic thu thp và phát sóng thi gian thc thông qua phn mm điu khin chính mà còn có th được ch đnh phát các khu vc liên quan hoc tt c các khu vc trong khuôn viên đ đáp ng nhu cu phát sóng đa dng ca trường.

Đng thi, trường cũng có th s dng mng ca trường đ phát các chương trình đa phương tin mng và các chương trình sn xut trong khuôn viên trường.

5. Multiple sets of programs broadcast at the same time:

H thng mng IP được trang b đu CD, b chnh âm và thư vin chương trình âm nhc, có th đáp ng nhu cu ca trường đ phát nhc chuông và các chương trình khác, đng thi có th phát các ni dung khác nhau các khu vc khác nhau.

6. Emergency broadcast:

Khi khn cp, thông tin phát sóng khn cp có th được phát kp thi và các chc năng khác ca h thng đa ch công cng (phát nhc nn, phát sóng chung, v.v.) s b đình ch đ nhanh chóng sơ tán khi đám đông và hướng dn sơ tán; cho đến khi trng thái phát sóng khn cp được phát hành

7. Student dormitory areas:


Đây là nơi chính cho cuc sng sinh viên. Nó có th nhn ra h thng liên lc vi phòng nhim v qun lý ký túc xá. Phòng nhim v có th theo dõi phn m rng ký túc xá (không được chú ý phn m rng). Nó có th nhn ra các báo đng tiếng n, và qun lý và dch v hiu qu cho sinh viên, chng hn như dch v phát thanh và báo thc thông qua phòng điu khin.

8. Playground: 

Đây là nơi chính cho sinh viên hot đng. Nó có th đáp ng nhu cu phát sóng ca các bài tp th dc bui sáng và các trò chơi th thao. Ví d, người lãnh đo có th phát biu trong phòng phát sóng sân chơi.

9. Guard room and security room: 

Đó là mt s đm bo quan trng cho an ninh ca trường. Nó không ch có th giám sát nhiu nơi khác nhau trong trường như sân chơi và vườn đ hiu tình hình an ninh chung ca trường, mà còn có th nhn tr giúp khn cp t đim báo đng khn cp ca trường, và báo cáo cho văn phòng lãnh đo.

ProductList:

ITEMNO.

Model

Name

QTY

Control Room

1

MAG6812II

IP Network PA Center

1

2

MAG6588

IP Network Paging Station

1

3

MP9807C

MP3 CD/ VCD/DVD Player

1

4

MP9808R

Digital AM/FM Tuner

1

5

MAG2123S

8 Channels Power Sequence Controller

1

6

Switch

Self-provided

1

Campus Broadcasting Station

1

MAG6588

IP Network Paging Station

1

2

PC

Self-provided

1

MAG6100

Network System Sub-control Software

1

3

Switch

Self-provided

1

4

MAG6410

Single Extension Box

1

5

MAG6411

Audio Adapter Module

1

6

MAG6463

IP Wall Mount Speaker

1

7

MG10

10 Channel Audio Mixer

1

8

CM30

Professional Microphone

2

9

MP9807C

MP3 CD/ VCD/DVD Player

1

Leader Office

1

MAG6588

IP Network Paging Station

1

2

PC

Self-provided

1

3

MAG6100

Network System Sub-control Software

1

4

Switch

Self-provided

1

Security Room

1

MAG6825

250W IP Network Amplifier

1

2

DSP8062

20W Wall Mount Speaker

2

3

MAG6588

IP Network Paging Station

1

Playground

1

D6656

Directive Antenna

1 pair

2

D6650

UHF Wireless microphones

1

3

MAG6865

650W IP Network Amplifier

1

4

DSP455II

Waterproof ColumnSpeaker

8

Canteen

1

MAG6825

250W IP Network Amplifier

1

2

DSP8062

20W Wall Mount Speaker

8

Library

1

MAG6825

250W IP Network Amplifier

1

2

DSP6011

6W Ceiling Speaker

20

Outside

1

MAG6865

650W IP Network Amplifier

1

2

DSP255II

30WWaterproof ColumnSpeaker

15

3

MAG6825

250W IP Network Amplifier

1

4

DSP647

15W Rock Speaker

13

Teacher Office Area

1

MAG6825

250W IP Network Amplifier

1

2

DSP6011

6W Ceiling Speaker

20

Teaching Building

1

MAG6825

250W IP Network Amplifier

1

2

DSP106II

10W Wall Mount Speaker

18

   3

MAG6463

2x25WIP Wall Mount Speaker

30

4

DSP8062

20W Wall Mount Speaker

30

Dormitory

1

MAG6825

250W IP Network Amplifier

1

2

DSP8062

20W Wall Mount Speaker

8

 

 

 

Bài viết liên quan